top of page

V. พระคัมภีร์สอนว่าเราต้องตัดสินใจเองเพื่อยอมรับพระคริสต์

VI.พระคัมภีร์สอนว่าคุณสามารถรอดพ้นจากความบาปได้ในวันนี้

1. ยอมรับความต้องการของคุณ (ฉันเป็นคนบาป)

2.หันจากบาปของคุณ  หันจากรูปเคารพบูชาหรือศาสนาอื่น ๆ  หันไปหาพระเยซูเท่านั้นเพื่อจะได้ความรอด

3. เชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนด้วยความเสียสละเพราะจะต้องจ่ายค่าปรับของความบาปของคุณ

4. อธิษฐาน - ในหัวใจหรือออกเสียง - ต่อพระเยซูและขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษบาปของคุณ     วางใจในพระเยซู 100% เพื่อความรอดของคุณ

ถ้าคุณต้องการพูดคุยเรื่องนี้กับนักเทศน์  สนใจที่จะศึกษาทางไปรษณีย์

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อเราได้ที่นี่

ขอบคุณ

bottom of page