top of page

คำถาม: คำอธิษฐานของคนบาปคืออะไร?

คำตอบ: 

 

คำอธิษฐานของคนบาป คือ คำอธิษฐานที่คนเราอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเขาเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นคนบาปและต้องการพระผู้ช่วยให้รอด การกล่าวคำอธิษฐานของคนบาปเฉย ๆ ไม่ได้เกิดผลอะไรโดยตัวของมันเอง คำอธิษฐานของคนบาปจะเกิดผลก็ต่อเมื่อผู้อธิษฐานรู้ เข้าใจ และเชื่อเกี่ยวกับความบาป และความจำเป็นของการไถ่บาปอย่างแท้จริง

มุมมองแรกของการกล่าวคำอธิษฐานของคนบาป คือ การเข้าใจว่าเราทุกคนเป็นคนบาป ข้อพระธรรมโรม 3:10 กล่าวว่า “ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย” พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าเราทุกคนเป็นคนบาป เราทุกคนเป็นคนบาปและต้องการพระเมตตาและการให้อภัยบาปจากพระเจ้า (ทิตัส 3:5-7) เพราะความบาปของเรา เราสมควรที่จะได้รับการลงโทษชั่วนิรันดร์ (มัทธิว 25:46) คำอธิษฐานของคนบาป คือ การร้องขอพระคุณ แทนการลงโทษ ซึ่งเป็นการขอความเมตตา แทนความโกรธ

มุมมองที่สองของคำอธิษฐานของคนบาป คือ การที่ได้รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำอะไรลงไปเพื่อเยียวยาให้เราหายจากความหลงหายและความบาปของเรา พระเจ้าได้ทรงรับสภาพเนื้อหนัง และทรงบังเกิดมาเป็น มนุษย์ ในสภาพขององค์พระเยซูคริสต์ (ยอห์น 1:1, 14) พระเยซูทรงสอนความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าให้กับเรา และทรงใช้ชีวิตอยู่อย่างชอบธรรมไร้ความบาปโดยสิ้นเชิง (ยอหฺ์น 8:46; 2 โครินธ์ 5:21) หลังจากนั้นพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเรา ทรงรับการลงโทษที่เราสมควรจะได้รับแทนเรา (โรม 5:8) พระเยซูทรงฟื้นจากความตายเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีชัยเหนือความตาย ความบาป และนรก (โครินธ์ 2:15; 1 โครินธ์ บทที่ 15) ด้วยการกระทำทั้งหมดนี้ หากเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราสามารถรับการให้อภัยบาป และรับพระสัญญาว่าเราจะมีที่อยู่บนสวรรค์นิรันดรได้ ทั้งหมดที่เราจะต้องทำคือเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา และทรงฟื้นคืนพระชนม์ (โรม 10:9-10) เราสามารถรอดได้โดยพระคุณ โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เท่านั้น ข้อพระคัมภีร์เอเฟซัส 2:8 กล่าวว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง ความรอดนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้า

การกล่าวคำอธิษฐานของคนบาป เป็นการบอกกับพระเจ้าอย่างง่าย ๆ ว่า คุณวางใจในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด ไม่มีคำ “มายากล” ใด ๆ ที่จะช่วยให้ใครรอดได้ มีแต่ความเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และ การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเท่านั้น ที่สามารถทำให้เรารอดพ้นจากความบาปได้ หากคุณเข้าใจแล้วว่าคุณเป็นคนบาป และต้องการความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์

 

คุณสามารถอธิษฐานด้วยถ้อยคำเหล่านี้กับพระเจ้าได้ “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์สมควรที่จะได้ร้บผลแห่งความบาป แต่ข้าพระองค์วางใจพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าการสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ช่วยให้ข้าพระองค์ได้รับการอภัย ข้าพระองค์วางใจในพระเยซู และเชื่อว่าทรงเป็นพระเจ้าและ พระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของข้าพระองค์ ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด และทรงยกโทษบาปให้ข้าพระองค์! ขออธิษฐานในนามขององค์พระเยซูคริสต์ อาเมน!”

bottom of page