top of page

คำถาม: ทำไมพระเยซูทรงต้องประสบกับความทุกข์มากมาย?

คำตอบ: 


พระเยซูทรงทนทุกข์แสนสาหัสตลอดการทดลองต่างๆ ความทรมานและการถูกตรึงบนกางเขน (มัทธิว 27 มาระโก 15

ลูกา 23 ยอห์น 19) ทรงทนทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายอย่างน่ากลัว มันไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้กับความทุกข์ทรมานฝ่าย

จิตใจที่พระองค์ทรงประสบมา

2โครินธ์ 5:21 “
 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้

เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” พระเยซูทรงแบกรับภาระความผิดบาปทั้งสิ้นของคนทั้งโลก 1 ยอห์น 2:2

และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว

แต่บาปของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย” 

เป็นเพราะบาปที่ทำให้พระเยซูทรงร้องเสียงดังออกมา "
พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรง

ทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย" (มัทธิว 27:46) ดังนั้น ความทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายของพระเยซูที่แสนสาหัส มันไม่มีอะไร

เปรียบเทียบได้กับการที่ทรงต้องแบกรับบาปของเรา และทรงสิ้นพระชนม์ชดใช้เป็นค่าไถ่โทษบาปคนทั้งหลาย

โรม 5:8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้

ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” 

อิสยาห์ได้พยากรณ์ความทุกข์ทรมานของพระเยซูไว้อย่างชัดเจน: อิสยาห์ 53:3-5 ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน   แน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลาย และหอบความเศร้าโศกของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ  แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี" 

เพลงสดุดี 22:14-18 “ข้าพระองค์ถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำ กระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์หลุดลุ่ยไป จิตใจก็เหมือนขี้ผึ้ง ละลายภายในอกของข้าพระองค์   กำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนเศษหม้อดิน และลิ้นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกร พระองค์ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในผงคลีความตาย  พระเจ้าข้า บรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพระองค์ เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์  ข้าพระองค์นับกระดูกทั้งหลายของข้าพระองค์ได้เป็นชิ้น ๆ เขาจ้องมองและยิ้มเยาะข้าพระองค์   เสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งปันกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลากกัน"


ทำไมพระเยซูทรงต้องทนทุกข์อย่างแสนสาหัส บางคนคิดว่าความทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายของพระเยซูเป็นส่วนหนึ่งของการที่พระองค์ทรงลงโทษความผิดบาปของเรา นี้ก็ถูกต้องในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันความทรมานที่พระเยซูทรงแบกรับ บ่งให้รู้ว่ามนุษย์มีความเกลียดชังและความโหดร้ายมากกว่าการที่พระเจ้าทรงลงโทษเราเพราะความบาป ซาตานมีความเกลียดชังพระเจ้ามากที่สุด และพระเยซูก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันเบื้องหลังการทรมานและการทารุณที่เหี้ยมโหด

ความทุกข์ทรมานที่พระเยซูทรงแบกรับไว้เป็นสุดยอดตัวอย่างที่แสดงว่า มนุษย์มีความเกลียดชังและความโกรธแค้นต่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์

โรม 3:10-18 “ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย  ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า  เขาทุกคนหลงทางไปหมด เขาทั้งปวงเป็นคนไร้ค่าเหมือนกันทั้งสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ไม่มีเลย  ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวง ภายใต้ริมฝีปากของเขามีพิษของงูร้าย  ปากของเขาเต็มด้วยคำแช่งด่าและคำขมขื่น  เท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือด  ในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์ และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุข  ในแววตาของเขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้า"

bottom of page