top of page

ความหมายแท้จริงของวันคริสต์มาส

สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ตลอดไป

ผู้คนทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกัน  แต่มีน้อยคนที่จะตระหนักความหมายที่แท้จริง  ผู้คนส่วนมากให้ความสำคัญกับการจับจ่ายซื้ของขวัญให้กันและกันท่านนั้น  แต่ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส  สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ตลอดไปเป็นนิตย์

พระคัมภีร์ – หนังสือที่มีผู้อ่านอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก  ได้บันทึกเรื่องรางแรกเริ่มของคริสต์มาสเมื่อเกือบสองพันปีที่ผ่านมาพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งและทุกชีวิตได้ส่งทูตสวรรค์มาปรากฏแก่มารีย์หญิงพรหมจารี  และบอกนางว่า

ลูกา 1:31-38 “ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด ฝ่ายมารีย์ทูลทูตสวรรค์นั้นว่า "เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายใดไม่" ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะได้เรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า….เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้" ส่วนมารีย์จึงทูลว่า "ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นหญิงคนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคำของท่านเถิด" แล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไป

 

วันคริสต์มาสคือวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์บรรดาคนที่ทูตสวรรค์ได้ปรากฏแก่พวกเขา  ต่างเข้าเฝ้านมัสการและถวายของขวัญให้กับพระองค์

 

มัทธิว 2:11 “ครั้นพวกเขาเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ

 

พระเจ้าทรงลมมาช่วยมนุษย์  และทรงปรากฏพระองค์แก่เราโดยการประสูติอย่างอศจรรย์ของพระบุตรองพระองค์

 

อิสยาห์ 7:14 “ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล

 

พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดด้วยจุดประสงค์ที่เฉพาะจง  เพื่อช่วยมนุษย์จากความผิดบาปของพวกเขาซึ้งได้ช่วยความรักสันติสุข  ความชื่นชมยินดี  ความพึงพอใจ  และความมั่นคงที่เคยได้รับในสมัยแรกเริ่มไปจากมนุษย์

 

มัทธิว 1:21 “เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งหลาย"

 

ทั้งหมดนี้มีความหมายต่อเราในปัจจุบันอย่างไร

 

ผู้ที่มีความสุจริตใจต่างยอมรับว่ามีบางสิ่งขาดหายไปจากชีวิตแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรและไม่รู้จะอธิบายอย่างไร  เมื่อความบาปเข้ามาในโลก  เราต่างตกเป็นคนบาป  ถูกแยกจากพระผู้สร้างและปรารภนาอย่างยิ่งที่จะกลับมาหาพระองค์ พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อช่วยเรากลับมาหาพระเจ้า

 

1 เปโตร 3:18 “พระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกข์ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะความผิดบาป …… เพื่อพระองค์จะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า

 

ความบาปไม่เพียงแต่แยกคุณออกจากพระผู้สร้าง  แต่ยังทำให้จิตวิญญาณของคุณตายด้วย  มันเอาชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าปรารถนาให้คุณได้ชื่นชมออกไปจากชีวิตของคุณ

 

เอเฟฃัส 2:1 “พระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป

 

พระเจ้าทรงไม่ประสงค์ให้เราต้องถูกลงโทษเพราะความผิดบาปชองเราในนรกชั่วนิรันดร์  จึงส่งพระเยซูคริสต์ลงมาตายเพื่อความบาปของเรา เราจึงสามารถอยู่ร่วมกับพระองค์ในสวรรค์ตลอดไปเป็นนิตย์ได้

 

ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

 

ชีวิตนิรันดร์คือชองขวัญที่ได้เตรียมไว้สำหรับคุณแล้ว

 

ชีวิตนิรันดร์เป็นของบุคคลที่มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น ดังนั้นคุณจำเป็นต้องบังเกิดใหม่อีกครั้ง  ไม่ใช่เพียงร่างกาย  แต่เป็นฝ่ายวิญญาณด้วย

 

ยอห์น 3:5-7  “พระเยซูตรัสตอบว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า ท่านต้องบังเกิดใหม่

 

การเป็นบุตรของพระเจ้า  คุณจำเป็นต้องเกิดจากพระเจ้า  คุณต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์  คุณต้องขอพระเจ้าให้อภัย  และรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ จากนั้นพระเจ้าจะทรงอภัยโทษความผิดบาปของคุณและให้คุณมีชีวิตใหม่  คุณจะกลายเป็นคนใหม่โดยแท้

 

ยอห์น 1:12, 13 “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้า คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์ ซึ่งมิได้เกิดจากเลือด หรือความประสงค์ของเนื้อหนัง หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า

2 โครินธ์ 5:17, 18 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์

 

ทุกสิ่งเหล่านี้คือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เราเปล่าๆ

 

ชีวิตนิรันตร์เป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงให้เราเปลาๆ  ไม่สามารถได้มาด้วยการทำสิ่งหนึ่งสิ่งได้ตอบแทน พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของคุณ  มันเป็นการจ่ายด้วยชีวิตของพระองค์เอง

 

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

 

เอเฟซัส 2:8, 9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

 

การรื้อฟื้นสัมพันธภาพกับพระผู้สร้างและมีชีวิตนิรันดร์นั้น  คุณจำเป็นต้องรับพระเยซูคริสต์  ไม่มีทางอื่นที่จะไปถึงสวรรค์ได้นอกจากทางชองพระเยซูคริสต์เท่านั้น

 

1ยอห์น 5:12 “ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต

 

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา

 

คุณสามารถต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของคุณได้เดี๋ยวนี้

 

พระเจ้าทรงรอคอยที่จะช่วยคุณให้รอดพันจากความผิดบาปในเวลานี้และให้ชีวิตนิรันดร์แก่คุณ  ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ รับเอาของขวัญนั้นและขอบพระคุณพระองค์  คำสัญญาบางข้อจากพระคัมภีร์ ข พระวจนะของพระเจ้า  และค่าอธิษฐานต่อไปนี้ จะช่วยคุณใกล้ต้อนรับพระเยซูคริสต์

 

โรม 10:9, 10   “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด

 

โรม 10:13 “เพราะว่า `ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด'”

 

 

 

คำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์

 

ข้าแต่พระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้าร้องเรียกพระนามพระองค์เพื่อต้องการความรอดในเวลานี้ ข้าพเจ้าขอรับเอาพระองค์เข้ามาไว้ในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ตายเพื่อความผิดบาปของข้าพเจ้า และบัดนี้พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ ขอพระองค์ยกโทษ ข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาป ข้าพเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ ขอพระองค์นำทางชีวิตของข้าพเจ้า ขอพระคุณในความรัก การทรงไถ่ ชีวิตนิรันดร์และสิทธิที่ได้เป็นบุดรของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

 

เมื่อคุณตอนรับพระคริสต์เข้าสู่ชีวิตแล้ว คุณมีชีวิตใหม่ในฐานะบุตรของพระเจ้า บัดนี้คุณมีชีวิตนีรันดร์แล้ว

 

1 เปโตร 1:23 “ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ …. คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิตย์

 

2 โครินธ์ 5:17, 18 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า

 

1 เปโตร 2:2  “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ เพื่อจะทำให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้น

หากคุณมีคำถามใด ๆ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราที่นี่

ขอบคุณมาก

bottom of page